+93 (0) 767 200 200   info@payam.edu.af

پیام موسسین

اولویت و دغدغه اصلی همه حکومت‌ها صرف‌نظر از نوع ایدئولوژی آنان، ساختن انسان‌هایی است که بتوانند در آینده نامعلوم، مملکت خویش را در برابر چالش‌های فرارو سرافراز نمایند. در این راستا تنها نهادی که می‌تواند به صورت مؤثر و کارا نقش کلیدی را ایفا نماید پوهنتون است. دستیابی به جایگاه مناسب علمی در منطقه از هدف‌گذاری‌های مسئولین کشور است که موسسه تحصیلات عالی پیام نیز در این مسیر مسئولیت های مهمی بر عهده دارد. موسسه تحصیلات عالی پیام در اولین دهه فعالیت خود و پس از توسعه کمی، نهادینه کردن آموزش‌های کیفی و ترویج پژوهش‌های کاربردی همگام با فناوری های پیشرفته داخلی در مسیر خدمت به آبادانی و سازندگی کشور عزیزمان افغانستان حرکت می‌کند و تلاش دارد در زمره نهادهای تحصیلی کارآفرين قرار گرفته و نقش جدی‌تری در ایجاد اشتغال، توسعه تکنولوژی و خلق ارزش اجتماعی ایفا نماید.

به عبارت دیگر، هر نوع بالندگی از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، حضور جدی و موثر در عرصه های ملی و بین المللی با مشارکت اساتید و محصلین، مهم‌ترین ماموریت پیام است که تمامی برنامه های مدیریتی و اجرایی آن با این رویکرد پیش‌بینی شده اند.

بی‌شک توسعه کمی و کیفی پوهنتون و اشتغال زایی برای محصلین از دغدغه‌های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، محصلین، پژوهشگران و کارکنان پوهنتون مورد نیاز است. توسعه مهارت‌های شغلي، حرفه‌ای و توانمندسازي محصلین و استادان همسو با فرآيند توسعه ملي و حل مسائل جامعه به روش علمي از مهم ترین وجوه کليدي پوهنتون پیام است. با هدف دفاع از حقیقت در نسل اول پ،هنتون ها، با هدف کشف حقیقت به وسیله ترویج روش علمی در مسیر خلق ارزش در مرحله سوم قرار دارد.

محصلین با هدف کسب علم و نقش آفرینی در سازندگی کشور، پیام را برای تحصیل خود انتخاب کرده‌اند و لذا تلاش بر این است که بتوانیم با ایجاد بستر مناسب در این پوهنتون در بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی شاهد بالندگی نسل‌های متعددی باشیم که خوشبختانه دانشگاه پیام در این زمینه نیز برنامه های بسیار جامع در پلان های کوتاه مدت و بلند مدت خویش دارد.