+93 (0) 767 200 200   info@payam.edu.af

معاونت علمی

برنامه ها و اقدامات معاونت علمی

امروزه پژوهش و فناوری نقش عمده ای در ایجاد استقلال و توسعه پایدار داشته و جوامع گوناگون در برنامه ریزی های سازمانی، مأموریت ها، چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست های اجرایی و راهکارها را اولویت های خود قرار می دهند. قطعاً هدف از چنین رویکردی، پدید آوردن زمینه ها و امکاناتی است که به کمک آنها بتوان ضمن گسترش مرزهای دانش، به فناوری های نوین و پیشرفته برای پاسخ گویی به نیازها و تحولات جدید در اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد ملی و در راستای سیاست های ابلاغی علم و فناوری توسط نظام جمهوری اسلامی افغانستان دست یافت.

علیرغم ضرورت انجام پژوهش در کشور و نقش زیربنایی آن در توسعه علمی کشور، چالش های بسیاری در مقابل آن قرار دارد که اجازه نمی‌دهد از تمامی توان و ظرفیت های تحقیقاتی موجود استفاده شود. اصولاً مشکلات و چالش‌هایی که پژوهش در افغانستان با آن مواجه است، مشابه تمام کشورهای در حال توسعه می‌باشد. از این رو شناخت ضعف ها و کاستی های این عرصه می تواند به بیشتر شدن عمق و دقت بینش برنامه ریزان آموزشی در سطح کشور کمک کند. همچنین، سیاست گذاری و تدوین برنامه های استراتژیکی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری و برنامه ریزی اجرایی جهت به کارگیری و توسعه فناوری جدید در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با نیازهای عملیاتی کشور و کسب جایگاه شایسته در جامعه ضروری به نظر می رسد. با توجه به این مقدمه، برنامه ها و اقدامات پژوهش و فناوری در راستای سیاست های ابلاغی علم و فناوری توسط نظام کشور تقدیم می گردد. اساس ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی را برنامه های علمی و تحقیقی آن تشکیل می دهد که هدف و غرض ایجاد آن همانا تجهیز و آراستن نسل جوان و آینده ساز کشور با زیور علم و دانش، تخصص و مهارت‌های عملی آن و انجام تحقیقات علمی برای گسترش علم می باشد. اینک برنامه های علمی و تحقیقی نهاد تحصیلی پیام را به شرح زیر تدوین می داریم.

‌أ. برنامه های علمی و انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی و کارکنان

‌ب. تطبیق و گسترش سیستم کریدت.

‌ج. تطبیق نصاب تحصیلی

‌د. تقویت نقش تکنالوژی معلوماتی در امور علمی

‌ه. بهبود و گسترش تحقیقات علمی

‌و. ایجاد برنامه ماستری

‌ز. جهانی شدن ارزیابی و تفکیک مؤسسات تحصیلات عالی برتر

‌ح. توسعه نیروی بشری و کاریابی

‌ط. ارتقای کیفیت و اعتباردهی

‌ي. بهبود وضعیت تحصیلات عالی خصوصی

‌ك. تأمین و توسعه روابط با پوهنتون های ملی و بین المللی

‌ل. دسترسی به تحصیلات عالی و حمایت از محصلان

‌م. افزایش دسترسی به تحصیلات عالی فوق لیسانس

‌ن. تأکید روی رشته های دارای اولویت ملی

‌س. ارایه خدمات صحت روانی و افزایش خدمات محصلان

‌ع. توسعه دسترسی به تحصیل

‌ف. رسیدگی به گروه های آسیب پذیر افراد دارای معلولیت محصلان مناطق جنگ زده و محروم