+93 (0) 767 200 200   info@payam.edu.af

پوهنځی اقتصاد

معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام در سال 1391 ایجاد گردید و در سال 1392 دروس این پوهنځی به صورت رسمی آغاز شد و در سال 1393 محصلین در سیستم کریدیت در این پوهنځی جذب گردیده اند.

پوهنځی اقتصاد این مؤسسه دارای صنوف درسی که مجهز با تکنالوژی، پروجکتور و تمام مواد درسی است. برای اینکه محصلین توانسته باشند معلومات و داده‌های اقتصادی را برای غنی سازی دروس خویش استفاده نمایند پروگرام درسی جدید به سیستم کریدیت عیار گردیده و شرط شمولیت در این پوهنځی اخذ نمرات تعیین شده و مشخص در امتحان کانکور میباشد که از طرف مؤسسه تعیین می گردد.

دیپارتمنت ها

    الف: دیپارتمنت امور مالی و بانکی

رشته ای است که در آن محصل با جنبه های توصیفی و تحلیلی نظریات پول، بانکداری داخلی و بین المللی، مبانی منجمنت، مدیریت مالی و مدیریت منابع بشری و انسانی، مباحث حقوقی و حسابداری آشنا می شوند.

این رشته نیز بر حسب مشاغل بسیار متنوع که فارغ التحصیلان آن در بانک ها عهده دار میشوند در قسمت های مختلف از قبیل سیاست های پولی انبساطی و انقباظی، برنامه ریزی پولی و مالی، نشر اوراق بهادار و اوراق سهام، اداره شعبه ها و سازماندهی تشکیلات اداری، روابط عمومی، اطلاعات و .... تقسیم میشود، آگاهی پیدا میکنند.

    ب: دیپارتمنت اداره و تجارت

رشته اداره و تجارت محصلان را در بخش های صادرات و واردات منابع مالی و تاثیرات آن بالایی اقتصاد کشور آشنا میسازد. در این رشته محصل با فراگیری ترفند های، قادر به استفاده اعظمی از منابع در دسترس، کشور را به یک بیلانس مثبت تجارت سوق دهد همچنان شیوه های انتقال منابع مالی به دیگر کشورها و تاثیرات آنها بر روند تجارت کشور سر دسته کار اینها قرار می گیرد در این رشته فعالیت های اقتصادی دولت در قسمت بازار و اثر گذاری مداخله دولت در بازار نیز مطرح شده و مورد بحث قرارمیگرد.

    مفردات درسی

مفردات درسی

    دیدگاه (Vision)

تبدیل شدن پوهنځی اقتصاد به یک پوهنځی که نقش پیشگام در عرصه تولید علوم اقتصادی کاربردی داشته باشد تا محصلان فارغ التحصیل افراد فعال و صاحب اعتماد برای پوهنتون باشند.

    ماموریت (Mission)

ماموریت نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی سازمان و بیانگر هویت سازمان است. هر سازمان یک ماموریت دارد و ماموریت شکل دهنده فعالیت سازمان و رفتار کارکنان است. بنابراین ماموریت مفهومی است که قید زمانی و مکانی خاصی نداشته و ممکن است در عرض چند روز تغییر کند یا برای مدت طولانی بدون تغییر باقی بماند. همچنان در ماموریت به این پرسش پاسخ داده می شود که ما به چه کاری مشغول هستیم؟ پس در ماموریت سازمان بیش تر با فعالیت از حال تا آینده سر و کار دارد.

از این رو، پوهنحی اقتصاد در ماموریت خود با ارائه خدمات بهتر، در تایم های روزانه و شبانه، در بخش های آتی فعالیت بیشتر می نماید که ذیلا تقدیم می گیرد:

1- ارائه خدمات تحصیلی و تحقیقی با کیفیت عالی.

2- فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت اقتصادی و سیاسی، برای محصلین.

3- محیط سالم ادبی، با درک و احساس مسئولیت اجتماعی و قانونی.

4- سهم گیری فعالانه استادان، کارمندان و محصلین در کار های عام المنفعه جامعه توسط ارایه خدمات مفید برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های داوطلبانه به رهبری استادان و محصلین این پوهنځی.

    ارزشها (values)

یک سازمان در بیانیه ارزش های سازمانی خود اصول اخلاقی را در قبال کارکنان، سهام داران، جامعه و سایر ذی نفعان بیان می کند. یا به عبارت دیگر در بیان ارزش ها استراتیژیست های سازمان به این پرسش پاسخ می دهند که مابه چه چیز های پایبند و به کدام ارزش ها احترام می گذاریم؟

بنابراین پوهنځی اقتصاد با تعریف ارزش های زیر، به آن پایبند بوده و به آن احترام می گذارد.

1- رعایت قوانین نافذه کشور و ارزش های اسلامی.

2- آزادی و رعایت اصول آزادی بیان.

3- رعایت حقوق و موازن اخلاقی.

4- احترام به کرامت انسانی.

5- تحقق عدالت، برادری و برابری.

6- حفظ و حراست از مقدسات اسلامی و قوانین نافذه کشور.

7- صداقت و همکاری متقابل در محیط اکادمیک.

8- آموزش و توان مند سازی محصلین با معیار های ملی و بین المللی.

    اهداف پوهنځی اقتصاد

افغانستان در تمام عرصه ها مخصوصآ در عرصه امور مالی و بانکی، منجمنت و اداره نیاز به افراد تحصیل کرده دارد و پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام با درک این مسئله و با درک جامع از این نیازمندی ها برای جامعه و کشور خویش افتخار این را دارد که فارغان را در دو رشته اداره و تجارت و امور مالی و بانکی تقدیم نماید.

ریاست پوهنځی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی پیام متعهد است که به حیث یک مرکز اکادمیک با کیفیت عالی و غیر جانبدار به اساس استاندردهای علمی و اکادمیک جهانی مجهز با تکنالوژی و نصاب تحصیلی مدرن و قبول شده جهانی فعالیت های خویش را ادامه خواهد داد. همچنان این پوهنځی عرضه خدمات تحصیلی و فعالیت های خویش را در ساحه اقتصاد بیشتر ساخته و به همکاری و مشوره‌های سودمند وزارت محترم تحصیلات عالی و ریاست محترم پوهنتون ها و مؤسسات خصوصی ضرورت دارد.

    لست مقالات

• بررسی رابطه درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بیکاری در کشورهای درحال توسعه.

• Impacts of Social Capital on Motivation and Customer Loyalty in Qazvin Retailers Market. Management and Administrative Sciences Review. Volume 3 Issue 7 (November 2014)

• The Impact of Relational Capital on Commitment and Loyalty. International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS). December, 2014.

• The impact of the quality of technical support on satisfaction, loyalty, trust and repurchase intention buyers (Case study: Ziggurat Technology) Journal of Economics and Engineering (Vol. 6, No. 1) 30, 2015.