+93 (0) 767 200 200   info@payam.edu.af

پوهنځی شرعیات

معرفی پوهنځی شرعیات

پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام که یکی از مهم ترین پوهنځیهای این مؤسسه به شمار میرود، درسال 1393 در چوکات این مؤسسه به فعالیت آغاز نمود. این پوهنځی با استفاده از کادرهای علمی و مسلکی، با داشتن استادان مجرب و شایسته کشور، زمینۀ تحصیلات بهتر را برای علاقه مندان علوم اسلامی فراهم میسازد، و از میتودهای جدید و لوازم عصری که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود. پوهنځی شرعیات دارای دو دیپارتمنت بوده که عبارت از دیپارتمنت (فقه و قانون و تعلیمات اسلامی) است. و با کریکولم دست داشتۀ خود که در مطابقت با پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل می‎باشد و تعداد مضامین جدید و عصری را که جوابگوی نیازمندیهای روز است؛ نیز در آن گنجانیده است. این پوهنځی برای هر دیپارتمنت خویش، نصاب تحصیلی مستقلی را تدوین نموده است و سایر کار ها را، مطابق دستورات و طرزالعملهای وزارت محترم تحصیلات عالی کشور به پیش میبرد.

پوهنځی شرعیات نهایت کوشیده است که استادان لایق و ورزیده را با خود داشته باشد که روی این اندیشه فعلاً استادان مجرب و کار آزموده در عرصه تدریس؛ در آغوش این پوهنځی جا دارد.

در این پوهنځی اطاقهای درسی منظم با پروجکتور و سایر لوازم درسی آماده است و از اندوختههای استادان مجرب به سویۀ دکتور و ماستر استفاده مینماید. این پوهنځی دارای کتاب خانۀ مجهز است، که شامل کتابهای درسی، مطالعوی و عصری میباشد. شیوۀ تحصیلی در این پوهنځی به سیستم (کریدیت) است و یک دوره تحصیلی این پوهنځی تا مقطع لیسانس، هشت سمستر میباشد.

دیپارتمنت ها

    الف: دیپارتمنت فقه و قانون

نصاب تحصیلی دیپارتمنت فقه و قانون

    ب: دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

نصاب تحصیلی دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

    دیدگاه

پوهنځی شرعیات موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام، در نظر دارد که با حفظ و حمایت از ارزش های ملی و اسلامی، درچارچوب قوانین نافذه کشور، با در نظر داشت معیار های علمی واکادمیک، در پنج سال آینده، به یکی پوهحی های معیاری وبر تر در سطح کشور مبدل گردد.

    ماموریت

پوهنحًی شرعیات تحصیلات عالی پیام، بادرک ارزشهای ملی و اسلامی، در روشنایی قوانین نافذه کشور، رشد و شکوفایی معارف اسلامی و تقدیم افراد اکادمیک، با معیار های عصر، درکشور را، رسالت خود میداند.

    اهداف

هدف پوهنځی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پیام،عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت، تقویت مهارت ها و اندوخته های علمی، تربیه وآموزش آگاهان ومتخصصین امور دینی، تقدیم کارشناسان و کادرهای علمی ومسلکی، در حوزه تعلیم و تربیه ارشاد و دعوت به جامعه می باشد.